Dokumenty

GIBS                                                 Vyjádření viz skenované dokumenty.

Riess Bořek 20.5.2019

V.Poláka 12, Nový Jičín, 74101

Generální inspekce bezpečnostních sborů

plk. JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D.

Skokanská 2311/3

Praha 6 169 00

Věc: Stížnost a podnět k šetření a prověření zákonnosti a relevantnosti postupu při vyšetřování na Judr. Jiříček P.státní zástupce MSZ Brno , nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky v kauze KRPB-255556-37/TČ-2018-060211 a trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a dle § 182,odstavec (1) a, (3) a, (5) a,b,c. a padělání a pozměňování úřední listiny neznámými osobami jako organizované skupiny dle § 348 ,odstavec (1) , (2) a,b, (5) a,c Trestního zákoníku .

Tímto se obracím na GIBS ve věci výše uvedené a to z důvodů , které mě donutily zvolit tento jediný možný postup.Dne 12.9.2018 jsem podal trestní oznámení dnes vedené pod č.i. : KRPB-255556-37/TČ-2018-060211 kde se domáhám vyšetření možného trestného činu dle § 182 (1) a, (3) a, (5) a,b,c. s doložením a popsáním všech prokázaných doprovodných činů a okolností s detailním popsáním skutečností ,které předcházely tento konečný trestný čin vyloupení zásilky k ESLP s konečnými důsledky takto cíleně spáchaného trestného činu. Tyto důsledky a konkrétní kroky spolu s prokázanými důkazními materiály a postupy osob u ESLP zcela zřetelně ukazují na další nezákonné činy, kterými se ve vyšetřování měli výše zmiňovaní zabývat a z pozice jejich postavení v trestním řízení měli pojmenovat a začít vyšetřovat. Navíc , když si v několika mých stížnostech na takový povrchní a důkazy přezírající postup stěžuji a důrazně je na tato pochybení upozorňuji. Zejména na termín skartace důkazních materiálů u ESLP , kdy tento termín skartace nastane jeden rok od vydání rozhodnutí , a to dne 31.5.2019.

Je tedy zřejmé , že i přes mé všechny stížnosti je postup Judr. Jiříčka státního zástupce MSZ Brno a nprap.PhDr.Bc.Jana Hojeka vyšetřovatele OOP Brno- Žabovřesky vedou vyšetřování v rozporu s trestním řádem a služebním zákonem o Policií a Státním zastupitelství.Postup posuzování podání trestního oznámení je z jejich strany posuzováno zcela záměrně jen formálně dle názvu a v rozporu s judikaturou nejvyššího soudu , že trestní oznámení musí být posuzováno ve šech jeho aspektech vtaženo k platným zákonům , tedy dle celého obsahu a skutečností , které z konání a vyšetřování vyplývají.

Dne 9.5.2019 jsem opětovně nahlížel do spisu a důkladným pročtením jsem zjistil závažné skutečnosti , na které již poněkolikáté upozorňuji Judr. Jiříčka státního zástupce MSZ Brno a nprap.PhDr.Bc.Jana Hojeka vyšetřovatele OOP Brno- Žabovřesky a to , že z výpovědí prověřovaných osob je zcela prokázán fakt , že zásilka byla doručena k ESLP v pořádku a k vyloupení tedy došlo až na ESLP.Do vykradené obálky byly vloženy jiné dokumenty (šekové knižky), které ve spisu chyběly ,při nahlížení mnou do spisu ve Štrasburku. Já po celou dobu důrazně vyzývám oba výše jmenované, aby vyšetřovali také motiv a způsob vykradení zásilky a důsledky , které nastaly u ESLP. Jelikož vykradením zásilky s mou žalobou na ČR získali pachatelé možnost zcela ovlivnit rozhodování u ESLP záměnou celé stížnosti , nebo její části a v né poslední řadě zatajením celé žaloby a vyrobením falešného rozhodnutí. Tyto fakta potvrzují na mnou neustále poukazované skutečnosti , že druhá žaloba od Mgr. Pipkové nebyla záměrně opatřena ochrannými podpisy a razítky na zadních stranách z důvodu nemožnosti zaměnit žaloby nebo jejich části, na konečném vyjádření je falešné datum přijetí žaloby ESLP 15.2.2018 kdy tento den byla zásilka teprve odeslaná z pošty v Praze a je tedy zcela důkazy prokázáno , že jak postup u ESLP při manipulaci s žalobou ,tak postup při rozhodování porušil legálnost a objektivitu celého rozhodovacího procesu. Je tedy zřejmé , že bylo narušeno právo žalobce na spravedlivý proces a v takovém případě je konečné rozhodnutí soudce Judr.B.Lubardy neplatné a v rozporu s doloženými skutečnostmi a důkazy uvedenými v žalobě Riess vs Česká republika a také v přímém rozporu s úmluvou o ochraně lidských práv a svobod a samotné podstaty ESLP.

Celý průběh vyšetřování a postoje obou zmiňovaných jsou namířeny proti oznamovateli a z předmětného spisu , do kterého jsem nahlížel vyplynulo mnoho nevyjasněných otázek , kterými se nemá zájem nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky zabývat a stějně tak Judr. Jiříček státní zástupce MSZ Brno. Tímto postupem oba jmenovaní maří vyšetřování a je nutné se zabývat také otázkami jaký k tomu mají motiv a jestli nenaplňují podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Zcela prokazatelným faktem je, že konečné rozhodnutí soudce ESLP ve věci Riess proti Česká republika 12587/18 je podvrh a celý proces u ESLP byl nezákonný a to z prostého faktu uvedeném v samotném zamítavém vyjádření soudce Judr B. Lubardy z ESLP zaslaném na adresu Mgr. Pipkové dne 7.6.2018 a v tomto rozhodnutí je doslovně uvedeno datum přijetí 15.2.2018 což je zcela nemožné, jelikož jak vyplývá z doloženého odesílacího lístku ze dne 15.2.2018 , tak odeslaná žaloba byla dne 15.2.2018 teprve v Praze podána na poště a tedy ESLP nikdy nemohl zaregistrovat tuto žalobu k 15.2.2018 , jelikož teprve zahájila cestu k ESLP v ČR . Po trase byla jak je známo vykradena a ESLP ani nemohl obdržet tuto žalobu 15.2.2018 jak uvádí ale , ani nemohl tušit , že nějaká taková žaloba směřuje k ESLP před datem 28.2.2018 , kdy to poprvé zjistila paní Regina Letelie, když přebrala zásilku a volala Mgr. Pipkové. Obsah žaloby Riess proti ČR legální cestou mohl být známy komukoliv u ESLP teprve při obdržení druhé zásilky a to bylo 9.3.2018, kdy byla doručena druhá zásilka s žalobou. Je tedy zřejmé , že proces u ESLP byl ovlivněn a nezákonný a tímto činem měly být zakryty všechna předcházející nezákonná rozhodnutí a nezákonné činy ostatních aktérů této kauzy se znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a to jako organizovaná skupina.

Ze všech podkladů zřetelně vyplývá , že jak rozhodnutí Ing.I.Šperlína ČEZ Distribuce a.s. , tak následně vedená správní řízení na ERÚ bylo v rozporu s prokázanými fakty a odpovědné osoby Ing.Ji.Fiřt ,Ing.Mgr.J.Vítek jednaly v rozporu se správním řádem a zákony ČR , za účelem poškodit žadatele (žalobce). Navíc již v počáteční fázi kauzy byl vydán rozsudek OS Nový Jičín Judr. Hozy kde se píše:

"Co se týče skutečnosti, že přes popsaný " špatný " technický stav soustavy, který ze zákona neumožňuje připojení dalších zdrojů, byly do ní další zdroje připojeny, pak zde se soud může jen domnívat, zda to je jen hrubá nedbalost nebo úmysl. V každém případě došlo k nezákonnému připojení dalších zdrojů a tím k nerovnému přístupu žadatelů k připojení do distribuční soustavy".

Následně Rozhodování na Krajském správním soudě v Brně, až Kasační stížnost,lze posuzovat jako cílené zamezení přezkoumání rozhodnutí jediného správního orgánu pro energetiku správním soudem , který je k tomuto postupu zřízen.Ani nejvyšší správní soud nepostupoval jako garant zákonnosti a v senátu předseda Judr. Mazanec M., Mgr. D. Hipšer a Judr. J. Paser zamezili přezkumu rozhodnutí ERÚ a v rozporu s prokázanými fakty nepřezkoumali žalované rozhodnutí ERÚ Sp.zn REG-3097/2008 i přesto ,že již samotný název SPRÁVNÍ SOUD a účel jeho působení znemožňuje takový nezákonný postup.

V dalším kroku nastupuje na scénu samosoudce Mgr.P. Červinka , který zcela cíleně po dvou a půl roku kdy nesoudil a pro třech stížnostech na průtahy, mění ,jak sám prohlašuje svůj názor, vylučuje svévolně ERU jako stranu žalovanou,mění zadané postupy,nepřipouští důkaz žalobce a vykonstruuje teorii neurčitého podání , kdy přehlíží zcela nepřijatelnou skutečnost , že vyhlášku č.51/2006 , která je stěžejní v jeho rozhodování mění v průběhu soudního sporu na č.81/2010 sama strana žalovaná ERU s cílem zabránit přezkumu vlastního rozhodnutí před nezávislým soudem a tato změna výše uvedené vyhlášky je důvodem zamítnutí žaloby . Zcela nezákonný postup!

Po té Krajský odvolací soud ve složení Judr.I.Hendrychové ,Mgr.V.Berana a Judr. J.Pospíšilové úplně přehlíží námitky strany žalované , návrhy žalobce cenzuruje a zapisuje jen dle svého uvážení a po počátečním ujištění , že se bude zabývat podstatou soudního sporu , tedy relevantními technickými důvodům zamítnutí mých žádosti o připojení , se předsedkyně senátu pasuje na jedinou vládkyni jednání a návrhy žalobce zcela přehlíží a technických atributů sporu se ani nedotkne. Přebírá nezákonný závěr Mgr. Červinky v první instanci a cíleně přehlíží nezákonnost postupu , zcela zjevnou právní vadu rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolání zamítá.

Nejvyšší soud ve složení Jud.H.Gadziokové ,Judr.M.Doležala a Judr.P.Příhody se k dovolání žalobce opět staví proti žalobci a přehlíží skutečnost, že vyhlášku , která je předmětem sporu mění samotná žalovaná a nevypořádá se s takto zásadní právní vadou rozsudku .Dovolání opětovně zamítá a ani nezkoumá důvody zamítnutí žádostí o připojení žalobce.

Poslední instance opravných možností v ČR, Ústavní soud ve složení předseda Zemánek J. ,soudce L.David a soudce V.Šimíčka posuzuje zcela jednostranně, kdy neustále používá slovní spojení ," nemůže přisvědčit stěžovateli " a v tomto duchu literární předlohy zamítá veškerá namítaná pochybení předešlých soudních rozhodnutí a formuluje následovně:

Ústavní soud nemůže přisvědčit stěžovateli, že postup byl formální , účelový a že v jeho důsledku nemohlo být projednáno meritum věci.

To že byl soudem vytvořen postup v rozporu s právním řádem ,kdy nejde přezkoumat žalované rozhodnutí je vůbec nezajímá !

Ústavní soud nemůže přisvědčit stěžovateli, že soudy nepřipustily jim navržené důkazní prostředky.Neplatí pak, že je procesní povinností soudu vyhovět každému důkaznímu návrhu,oproti tomu, je zcela regulérní navržený důkaz neprovézt, jestliže skutečnost,k jejímu ověření nebo vyvrácení je navrhován,nemá relevantní souvislost s předmětem řízení.....

JAKÉ JINÉ NEŽ TECHNICKÉ DŮVODY BY MĚLY VÉZT K ZAMÍTNUITÍ ŽÁDOSTI O PŘÍPOJENÍ K SÍTI , KDYŹ TYTO UVÁDÍ JAKO DŮKAZ STRANA ŹALOVANÁ a byly důvodem ZAMÍTNUTÍ VŚECH MÝCH ŹÁDOSTÍ !

Ústavní soud zcela přehlíží tak jako již všechny předešlé soudy zásadní právní vadu všech rozhodnutí ,změnu vyhlášky samotnou žalovanou v průběhu soudního sporu s cílem zmařit přezkum vlastního rozhodnutí. Dále se ústavní soud zabýval jen povrchně některými body stížnosti a vůbec se nezabýval porušováním ústavy a Základni listiny lidských práv a svobod ve třech bodech ústavní stížnosti žalobce .

Právo na spravedlivý proces (čl. 6 Úmluvy) - pouze povrchně

Zákaz diskriminace (čl. 14 Úmluvy a čl. 1 Protokolu č. 12 )- vůbec

Právo na účinný právní prostředek nápravy (článek 13 Úmluvy) - vůbec

Práva na svobodu podnikání čl. 26 odst. 1 Listiny - vůbec

A nad to zcela v rozporu s hlavní podstatou soudního rozhodování, předvídatelností soudních rozhodnutí, spravedlivým a nestranným posuzováním důkazních prostředků, bez nichž je soudní jednání zcela bezpředmětné ,prezentuje nehorázný a neakceptovatelný názor , že je regulérní neprovézt dokazování v soudním sporu.

Ano zcela nezákonné rozhodování Ústavního soudu. A opět se zde musíme ptát , jaký motiv vede ústavní soudce k takovému postoji ?

V průběhu soudních jednání bylá podána dvě trestní oznámení.

První dne 5.6.2016 . V tomto TO bylo zcela jasným jazykem českým popsáno a zdůvodněno na základě čeho se domáhám zahájit trestní řízení pro spácháni trestného činu zneužití postavení veřejné osoby, kdy státní zástupce konkretně Mgr.Frgal po přijetí trestního oznámení jednoznačně kvalifikoval jednání jako možný trestný čin zneužití úředního postavení a postoupil celou věc z VSZ v Olomouci KSZ v Ostravě Judr Tognerovi , který postoupil záležitost k prošetření Polici ČR konkrétně Mgr.Kpt Ing. Martinátové.Jejich počínání lze kvalifikovat jako nestandardní a zcela v rozporu s doloženými fakty a důkazním materiálem. Judr.Togner prvotním pokusem bagatelizovat celou záležitost posílá TO k doplnění a lehkovážným a nezodpovědným způsobem znevažuje mne jako osobu podávající TO. Poté , i přes mé důrazné upozornění vykonstruuje zcela odlišnou podstatu trestného činu , kdy zaměňuje mne jako osobu poškozenou za subjekt , proti němuž směřovalo trestní oznámení a to za účelem odložit celou věc , jelikož jeho konstrukce logicky musí vést k vyvinění možného pachatele uvedeného trestního činu a tudíž k odložení celé věci.Mgr. Kpt.Ing. Martinátová po prvotní snaze zjistit po pravdě konání možných pachatelů trestného činu zcela otáčí svůj postoj a koná v rozporu s doloženými důkazy, (připojené FVE v tom samém místě připojení, rozsudek Žemlík), a spolu s nemístnými poznámkami typu ,(chčijete proti větru , v padesátých letech také zabírali majetky a museli se s tím smířit ,což nelze chápat jinak než jako vyhrůžku ), přebírá a spoluvytváří falešnou konstrukci trestného činu ,selektuje a zatajuje důkazy s cílem zamezit dalšímu postupu vyšetřování a tímto postupem plní předem vytýčený cíl odložit předmětné trestní oznámení.Ve svém zdůvodnění odložení mého TO nad výše uvedené fabuluje a napadá mou osobu a obviňuje mne ze spekulativního jednání ,kdy zcela pomíjí vědomost že je ji známo , že již několik let pracuji ve firmě , která vyrábí fotovoltaické panely, že vlastním firmu SOLAR Bohemia s.r.o ,která v průběhu těchto 11 let nainstalovala cca 30MW FVE jen ne sobě a že zcela logicky jsem byl jedním z prvních , který měl znalosti a informace o výhodnosti vybudování vlastní FVE i přesto si dovolí očerňovat mou osobu spekulacemi a nepravdami. Zcela oba výše zmiňovaní neakceptují skutečnost , že v předmětném období strana žalovaná povolila a připojila v místě totožného přípojení 540 žadatelů na úkor žadatele Riess Bořek.

Trestní oznámení nezákonně odloženo.č.j KRPT-162737-177/TČ-2016-070082.

Stížnost postoupena ERÚ na ÚOHS.

Pracovník UOHS ing. Pavel Doležal a tím také úřad porušuje zákonná ustanovení a na stížnost postoupeno ERÚ reaguje opět arogantním přehlížením prokázaných faktů a na jednoducho otázku , Zda jde o zneužití dominantního postavení monopolního vlastníka sítí ČEZ Distribuce a.s. . když na stejném území žadatele Riess B. zamítá a na stejném území a ve stejném čase připojuje ostatní žadatele na úkor p.Riesse. Tento pracovník se fabulací opět vyhýbá takto jednoznačně položené otázce a prakticky na ni neodpoví a tímto postupem kryje porušování zákona. . Viz příloha UOHS.

Stížnost Ombudsman.

Stížnost k Ombudsmanovi byla opět zaslána s velmi jednoduchým popisem nezákonného jednání viz předešlé texty . Opětovně byla vytvořena literární práce p.Novákovou -Svoboda potažmo Judr. Křeček zástupce ombudsmana, která se zcela vyhýbá pojmenovat podstatu konání pracovníka ČEZ Distribuce Ing.Šperlína a následně ERÚ, soudů a Policie ČR a nic neříkající odpovědí se zbavuje odpovědnosti za všechny nezákonné skutky páchané v této kauze i přes osobní jednání s Ombudsmankou p. Šabatovou nedochází k narovnání celé této nezákonné záležitosti.

Nasleduje několik stížností KSZ,NZS, - neustále nezájem věc řešit a odkládáno s nezákonným odůvodněním.

Důsledkem všech těchto nezákonných kroků proti mé osobě bylo podání stížnosti, (žaloby),na stát u Evropského soudu pro lidská práva a tím se odstartoval zcela neakceptovatelný závěr všech nezákonných kroků mířených proti mé osobě , zákonům, ústavě ČR a to vykradení zásilky odeslané 15.2.2018 právní kanceláří Mgr.Pipkové k ESLP , která obsahovala kompletní žalobu na stát se všemi přílohami.viz TO z 12.9.2018.Tímto závažným kriminálním činem byl završen celkový postoj všech zúčastněných a bylo také defakto potvrzeno , že celý proces posuzování a rozhodování všech zainteresovaných státních orgánů a úřadů byl v rozporu se zákony a ústavou ČR. Pachatel ( pachatelé) zcizil zásilku právní kanceláře určenou k ESLP jen za jediným možným účelem a to znemožnit podání žaloby na stát u ESLP v požadovaném termínu. Což se nepovedlo , jelikož svědomitá pracovnice ESLp p.Letelie neprodleně informovala p. Mgr. Pipkovou o stavu zásilky. Byla vyloupena a původní žaloba nahrazena falešnými dokumenty.

Tímto prokázaným nezákonným vyloupením se pachatel dostal k předmětné žalobě a měl možnost nakládat s ní nezákonným způsobem a ovlivnit jakýmkoliv způsobem proces rozhodování u ESLP, čímž dokonal a potvrdil mé podezření , že byl porušen zákon dle § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv v plném rozsahu odst. 1,3,5, a to na základě výše popsaných posloupností v časové návazností všech nelegálních kroků až k tomuto trestnému činu ,naplňují podstatu takového činu a to jako organizované skupiny, která cíleně a nezákonně po dobu 11 let ovlivňuje veškerá rozhodnutí až k činu , který byl jednoznačně pokusem zakrýt tuto nezákonnou činnost výše uvedených osob a zamezit posouzení žaloby u ESLP.Je až neuvěřitelný postoj všech zúčastněných , kdy všichni do jednoho mají k dispozici důkaz o tom , že mi jako žadateli nebyla v daném období povolena jediná FVE (připojení) a monopolní vlastník sítí ČEZ Distribuce a.s. na daném místě a v danou dobu povoluje stovky FVE připojení a všichni výše jmenovaní prezentují zcela stejný nelegální postoj , který není jen nahodilým jevem ,ale cílenou diskriminací a porušováním zákonů ČR. Ze všech těchto rozhodnutí přímo vyzařuje nezákonnost a zvrácený společný zájem zakrýt předešlý nezákonný krok dalším a dalším , až nezbyde než vykrást zásilku k mezinárodnímu soudu pro lidská práva. Je zcela zřetelné , že za vším se musí skrývat někdo kdo celý proces řídí a ovlivňuje v neprospěch žalobce.Je zcela mimo jakoukoliv pochybnost , že vyloupení zásilky k ESLP nebylo provedeno náhodně a je přece zcela mimo chápáni , že by kdokoliv jiný měl důvod nebo motiv k vyloupení a nahrazení žaloby falešnými dokumenty.

Právní kvalifikace činů a postupů všech zúčastněných:

Ing.Ivo Šperlín svým postupem nezákonného zamítnutí všech žádosti žadatele, kdy takové jednání bylo jednoznačně prokázáno ve správním řízení ,naplnil skutkovou podstatu trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

ERÚ Ing.J.Fiřt , ing.Mgr Vítek svým jednáním porušili povinnosti při zjišťování všech okolností a zatajování veřejně známých skutečností ve správním řízení ERÚ Sp.zn REG-3097/2008 Správní řád z.č.500/2004 § 50, § 51.

dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb

§ 329Zneužití pravomoci úřední osoby

(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,

b) překročí svou pravomoc, nebo

c) nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

a) opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,

d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,

f) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,

b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

ERÚ Ing.J.Fiřt , ing.Mgr Vítek svým jednáním porušili povinnosti při zjišťování všech okolností a zatajování veřejně známých skutečností ve správním řízení ERÚ Sp.zn REG-3097/2008 Správní řád dle zákona .č.500/2004 § 50, § 51 a dále Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 Zneužití pravomoci úřední osoby.

Krajský správní soud senát předseda Judr. Mazanec M., Mgr. D. Hipšer a Judr. J. Paser zamezili přezkumu rozhodnutí ERÚ Sp.zn REG-3097/2008 v rozporu s prokázanými fakty které svévolně odmítli připustit k projednání i přesto ,že již samotný název SPRÁVNÍ SOUD a účel jeho působení znemožňuje takový nezákonný postup.

Porušení Správního řádu zákon č.500/2004 a dále Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 Zneužití pravomoci úřední osoby.

Soudce prvního stupně OS Děčín Mgr. Červinka rozhodoval úmyslně účelově ve prospěch žalované ,kdy převzal návrh žalované v rozporu s provedenými důkazy, které svévolně odmítl připustit k projednání se záměrem poškodit žalobce a tímto počínáním svědčícím o jeho libovůli závažným způsobem zvýhodnil žalovanou , čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu soudcovské funkce.
(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1350/2013, ze dne 18.12.2013)

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .

Soudní senát KS Ústí nad Labem vedený Judr.I.Hendrychovou ,Mgr.V.Beran a Judr. J.Pospíšilová opětovně nepřipustil navrhované stěžejní důkazy i přes prvotní ujištění , že tak provede, rozhodoval úmyslně účelově ve prospěch žalované , v rozporu s doloženými důkazy, které svévolně odmítl připustit k projednání se záměrem poškodit žalobce a tímto počínáním svědčícím o jeho libovůli závažným způsobem zvýhodnil žalovanou , čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu soudcovské funkce.
(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1350/2013, ze dne 18.12.2013)

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .

Nejvyšší soud ve složení a senát Jud.H.Gadziokové ,Judr.M.Doležala a Judr.P.Příhody přehlíží skutečnost a zcela zásadní právní vadu , že vyhlášku , která je předmětem sporu mění samotná žalovaná a nevypořádá se s takto zásadní právní vadou rozsudku a souhlasí s nezákonným postupem smýšleného neurčitého podání což svědčí o jeho libovůli závažným způsobem zvýhodnit žalovanou , čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu soudcovské funkce. (Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1350/2013, ze dne 18.12.2013)

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .

Ústavní soud ve složení předseda Zemánek J. ,soudce L.David a soudce V.Šimíček posuzuje předešlá rozhodnutí zcela jednostranně, rozhoduje úmyslně účelově v neprospěch žalobce ,kdy se vůbec některými body: čl. 6 Úmluvy , čl. 14 Úmluvy , čl. 1 Protokolu č. 12, článek 13 Úmluvy, čl. 26 odst. 1 Listiny, Ústavní stížnosti nezabývá v rozporu s doloženými důkazy, které svévolně odmítl připustit k projednání se záměrem poškodit žalobce a tímto straní žalované, čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu soudcovské funkce.

Čímž porušil ústavní práva žalobce a také práva občana zaručené Úmluvou o ochraně lidských práv a svobod.

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .
(Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 8 Tdo 1350/2013, ze dne 18.12.2013)

Ombudsman v zastoupení Judr.Křeček a p. Nováková -Svoboda se zatajováním rozhodných skutečností a důkazů,se dopouští úmyslného a účelového rozhodování ve prospěch žalované , v rozporu s doloženými důkazy, které svévolně překrucuje se záměrem poškodit žalobce a tímto počínáním svědčícím o jeho libovůli závažným způsobem zvýhodnil žalovanou , čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu funkce ombudsmana.
Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb§ 329 odst. 1,2,3 .

UOHS ing. Pavel Doležal se zatajováním rozhodných skutečností a důkazů ,dopouští úmyslného a účelového rozhodování ve prospěch žalované , v rozporu s doloženými důkazy, které svévolně překrucuje se záměrem poškodit žalobce a tímto počínáním svědčícím o jeho libovůli závažným způsobem zvýhodnil žalovanou , čímž narušil princip nestrannosti a objektivnosti výkonu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb§ 329 odst. 1,2,3 .

KSZ v Ostravě Judr Togner T. a Policie ČR Mgr.Kpt Ing. Martinátová oba jmenovaní posuzováním důkazních skutků , doložených důkazních prostředků v rozporu s fakty a v rozporu s trestním řádem, kdy zatajují rozhodné důkazy a odklánějí podstatu trestního oznámení a trestného činu vykonstruováním protichůdné kvalifikace trestného činu ,konají úmyslně a účelově ve prospěch odpůrce se záměrem poškodit oznamovatele a tímto počínáním svědčícím o jejich libovůli závažným způsobem zvýhodnili odpůrce , čímž narušili princip nestrannosti a zásadu legality, podle niž je vyšetřovatel a státní zástupce povinen postupovat dle zákonných norem a vyšetřovat všechny trestné činy o kterých se dozví.

Porušení zákona o policií 273/2008 Sb. a Zákona o Státním zastupitelství 283/1993 Sb.

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .

MSZ v Brně Judr. P.Jiříček Ph.D. a PČR Brno Žabovřesky nprap.PhDr.Bc.J.Hojek svým povrchním a přezíravým postupem při vyšetřování trestního oznámení dle dle § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv v plném rozsahu odst. 1,3,5, , kdy odmítají prokazatelná fakta a činy vedoucí k jednoznačným závěrům , že celý předešlý proces rozhodování nebyl náhodný a , že popsaný závažný trestný čin vyloupení doporučené zásilky k ESLP byl čin motivovaný snahou zakrýt předešlé nezákonné skutky a jejich posuzování a vedení vyšetřování trestného činu dle § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv pouze v odstavci 1 ,kdy zúžili vyšetřování tr. činu pouze na odstavec 1 a porušuji zásadu legality, , podle niž je vyšetřovatel a státní zástupce povinen postupovat dle zákonných norem a vyšetřovat všechny trestné činy o kterých se dozví. Tento nezákonný postoj oba zmiňovaní nezměnili ani po dvou důrazných stížnostech , kde na tyto skutečnosti upozorňuji a žádám o vyšetřování dle všech důkazních materiálů a v celých souvislostech, což dodnes neakceptují.Dále z doložených důkazů je zcela zřejmé , že mohlo dojít k trestnému činu falšování a pozměňování úřední listiny dle § 348 ,odstavec (1) , (2) a,b, (5) a,c Trestního zákoníku,.Oby výše jmenovaní tyto skutečnosti cíleně přehlíží a odmítají zahájit vyšetřování i tohoto kriminálního činu.

Takové jednání nelze posuzovat jinak , než že posuzováním důkazních skutků , doložených důkazních prostředků v rozporu s fakty a v rozporu s trestním řádem, kdy neakceptují rozhodné důkazy a záměrně zjednodušují kvalifikaci trestného činu ,konají úmyslně a účelově v neprospěch oznamovatele trestního oznámení a se záměrem poškodit oznamovatele.Tak tímto počínáním svědčícím o jejich libovůli závažným způsobem narušili princip nestrannosti a zásadu legality, podle niž je vyšetřovatel a státní zástupce povinen postupovat dle zákonných norem a vyšetřovat všechny trestné činy o kterých se dozví.

Naplnění skutkové podstaty trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle Trestního zákoníku a zákona 40/2009 Sb § 329 odst. 1,2,3 .

Porušení zákona o policií 273/2008 Sb a Zákona o Státním zastupitelství 283/1993 Sb.

Závěrem musím tedy podat podnět prošetření GIBS,jelikož výše popsané činy zasahují do celé struktury práva v ČR že celá tato kauza je nehorázným porušováním práva bezúhonného občana oběti trestního činu a zcela v rozporu se základní listinou práv a svobod zakotvených v ústavě České republiky.

Nutno podotknout , že po prostudování mé celé kauzy sdílí můj názor o nelegálním právním prostředí v České republice také Judr. Pavel Rychetský předseda ústavního soudu. Dokládám komunikaci.

Tímto požaduji GIBS o uplatnění veškerých zákonných pravomocí k řádnému prošetření celého případu a všech okolností , které vyvrcholily vykradením doporučené zásilky a ovlivnění zákonnosti rozhodovacího procesu ESLP ve Štrasburku ve věci Riess proti ČR 12587/18, jelikož se potvrdily mé obavy a z vyšetřovacího spisu vyplývají a mnou zjištěných důkazů takto závažné skutečnosti , které nejsou pracovníkem nprap.PhDr.Bc.J. Hojekem šetřeny v souladu se zákony ČR a že obvodní oddělení policie Brno-Žabovřesky není kompetentní , jelikož není oddělením kriminální policie a že také tímto povrchním a nezákonným způsobem vede Judr. Jiříček státní zástupce MSZ Brno tak závažné vyšetřování nezákonných činů sahajících až k ESLP.Tímto žádám GIBS aby zasáhla a byla tím orgánem , který zajistí dodržování zákonů České republiky i pro obyčejného suverénního občana a zajistila jeho ústavou garantována práva a to zejména jako oběti trestného činu dle Trestního zákona a všech zákonů s tímto souvisejících a zajistila řádné vyšetření celé záležitosti se všemi souvislostmi, logickými závěry a důsledky těchto dokonaných trestných činů.

Tímto žádám také o vyrozumění v zákonné lhůtě.

Přílohy:

1.Komunikace judr.Rychetský

2)Trestní oznámení dle § 182

3)TO doplnění

4)Stížnost a podání 5.32019

6)Stížnost a podání 25.3.2019

7) Doplňující informace 1.10.2018

8)Stížnost NSZ,VSZ 26.11.2018

9)TO 7.6.2016

10) Stížnost kpt.Martinátová ,Judr. Togner

Nutno vyžádat :

Ústavní soud II Ús 1916/17, KS Ústi nad Labem 17Co 352/2015-185, OS Děčín 18C79/2010-147, OS Děčín 18c 79/2010-69, Nejvyšší správní soud 62 Ca 20/2009-78, 8 As15/2010-106, ÚOHS - DO633/2015/OS-06746/2016/820/TPI, ERÚ REG-3097/2008-ERÚ čj: 03097-10/2008-ERU, REG-3245/2007-ERÚ,REG -0027/2009-ERÚ,

Policie ČR Čj: KRPB-255556/TČ-2018-060211 , NSZ 6 NZN 1048/2019-19, NZN 145/2018-53 , VSZ v Praze 1 VZN 1907/2018-22 , VSZ v Olomouci 8 VZN 202/2018-13 , MSZ v Brně 1 ZN 2804/2018-85, KSZ v Brně 1 KZN 1135/2018-13, Policie ČR Kř. Ostrava č.j: KRPT-162737-177/TČ-2016-070082

Riess Bořek vlastní rukou 20.5.2019

Ústavní soud - předseda 

Dne 2019-03-13 14:29, Rychetský Pavel napsal:

Dobrý den,

Váš mail jsem si sice pozorně přečetl, ale s ohledem na funkci, kterou zastávám, nemohu a nesmím Vám vyhovět a k jeho obsahu zaujímat jakékoli stanovisko anebo poskytnout radu k dalšímu postupu. Pokud jste celou Vámi popsanou anabázi podstoupil tak, jak ji popisujete, je skutečně možno sdílet Vaše pochybnosti. Pouze podotýkám, že v databázi Ústavního soudu jsem však nenalezl žádnou ústavní stížnost podanou Vámi anebo společností Solarbohemia, přičemž případná cesta k Evropskému soudu pro lidská práva je podmíněna předchozím vyčerpáním všech vnitrostátních prostředků ochrany práva, včetně řízení před Ústavním soudem.

S pozdravem

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

Předseda Ústavního soudu

Re: From: info@solarbohemia.cz [mailto:info@solarbohemia.cz]
Sent: Monday, March 11, 2019 11:26 AM
To: Rychetský Pavel
Subject: Prosba obyčejného občana ČR.

Dobrý den vážený pane předsedo ústavního soudu Judr.Pavle Rychetský, dr.h.c. Obracím se na Vás s prosbou, pro Vás zřejmě zcela nezvyklou. Rád bych Vás požádal , aby jste si pozorně přečetl celý můj zkrácený příběh a okolnosti rozhodování i Vašich podřízených a napsal mi po přečtení Váš reálný názor, bez pseudo právních argumentů, jak se má obyčejný bezúhonný občan ČR domoci v tomto nelegálním právním prostředí s dosahem až k ESLP svých práv ? Mám dojem , že Vy jste v této republice ten nejpovolanější udělit tuto radu.

Pokud se rozhodnete mi odpovědět, tak prosím na e-mail : info@solarbohemia.cz.

Velmi ocením Váš vstřícný přístup.

Riess Bořek 600317/1955  V.Poláka 12, Nový Jičín 74101  Tel: 728137465

Městské  státní zastupitelství v Brně

Riess Bořek                                                                                                                                                          25.3.2019

Vážený pane JUDr. Pavle Jiříčku, Ph.D.

Na vaše vyjádření o přezkoumání policejního orgánu podle § 157a trestního řádu -vyrozumění.

Vám,

musím opětovně a v této kauze již poněkolikáté sdělit , že Vaše vyjádření je založeno na Vaši fabulaci a uvádění zcela nepravdivých informací .Váš přístup k této kauze je zcela v rozporu s trestním řádem a v rozporu se zákonem o policii a státním zastupitelství. Postup p. vyšetřovatele Bc.Rndr Hojka zcela ignoruje mnou popsané závažné nelegální činy,jak zainteresovaných osob tak institucí a cíleným přehlížením těchto činů koná v rozporu s níže uvedenými zákony a to se souhlasem Vaší osoby státního zástupce . Jsou používány nepravdivé údaje a na nich jsou v rozporu s níže uvedenými zákony postaveny Vaše vyjádření , která tímto postupem maří postup vyšetřování a již podruhé je snahou orgánů činných v trestním řízení odložit celou kauzu bez nestranného vyšetření .

Zcela nemůžu souhlasit s Vaši interpretaci , že konání před vykradením byly řešeny již orgány činnými v trestních věcech. Je nutno uvézt , že proti tomuto postupu , bylo podáno několik stížností a to přesně ze stejných důvodů , které uplatňuji i dnes ve Vašem případě. Judr Togner a vyšetřovatelka Mgr.Ing. Martinátová také postupovali obdobně a přehlíželi důkazní materiály a vykonstruovali zcela nereálnou a nepravdivou konstrukci trestného činu , prezentovali lživé informace a případ bez řešení odložili. Ve Vašem případě je nutno sdělit , že zcela cíleně ignorujete i s policií trestný čin nelegálního sledování mé osoby na Slovensku ,nepochopitelné a nelegální kroky mé právní zástupkyně, zcela přehlížíte důkazní fakta - vadné datum na rozhodnutí ESLP, nevydání mi originálního dokumentu rozhodnutí ESLP s vadným datem , který dokazuje neplatnost takového dokumentu a zcela ignorujete veškeré důkazní kroky a indicie , které vedou až k vyloupení předmětné zásilky a hlavně důsledky takového nezákonného činu se všemi prokázanými nelegálními kroky a závěry až po vydání neplatného rozhodnuti ESLP. Pouhé popisování různých kroků a právních vztahů , není vyšetřování podezřelých okolností se znaky trestných činů dotčených osob . To je slohová práce!!

Navíc jsem neobdržel informaci , zdali již byla zaslána žádost o mezinárodní právní pomoc do Francie k zajištění důkazních materiálů a místního vyšetřování !!!

Zcela záměrně nebylo zahájeno vyšetřování blokace mé e-mailové komunikace a blokace webu www.solarbohemia.cz což ohrožuje můj celý život. Musím Vás upozornit na níže vybrané pasáže zákonů ČR, kterými je nutné se řídit.

283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství,Zákon o policii č. 273/2008 Sb .Zákon č. 40/2009 Sb.Zákon trestní zákoník

Žádám Vás opětovně , aby jste jako osoba z největší odpovědnosti v trestněprávních řízeních dodržoval zákonná ustanovení a v duchu těchto ustanovení konal a zajistil mi jako oběti trestného činu veškerá práva vyplývající z ústavy ČR a ze základní listiny lidských práv , kterých se již 12 let marně domáhám.

Vlastní rukou Riess Bořek ,V. Poláka 12, Nový Jičín 74101 600317/1955

V závěru Vás ještě upozorním na jednu záležitost. Po prostudování mého příběhu i pan Judr. Rychetský Pavel předseda ústavního soudu sdílí mé pochybnosti o legálním právním prostředí v ČR. Tímto argumentem se budu nadále řídit.

Tolik na závěr.

V Novém Jičíně 25.3.2019

Komunikace Evropský soud pro lidská práva Štrasburk

From: Letelie, Regina [mailto:Regina.Letelie@echr.coe.int]
Sent: Wednesday, February 28, 2018 4:24 PM
To: 'pipkova@ak-pipkova.cz'
Subject: Zasilka

Dobrý den, paní magistro,

S odvoláním na náš dnešní telefonický rozhovor potvrzuji, že Kanceláři Soudu byl doručen obal (viz přiložená fotografie), jehož obsahem však nebylo podání, o kterém jste se zmiňovala.

S pozdravem,

Regina Letelie

From: Lenka Pipkova [mailto:pipkova@ak-pipkova.cz]
Sent: Thursday, March 01, 2018 11:00 AM
To: 'Letelie, Regina'
Cc: 'info'
Subject: RE: Zasilka

Vážená paní Letelie,

obsahem zásilky byla stížnost českého stěžovatele směřující vůči České republice.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel žije na Moravě, očekávám, že se mi jeho podpis stížnosti podaří získat do pondělí 5. 3. 2018 a stížnost pak znovu odešlu Soudu.

S ohledem na okolnosti při doručování zásilky si tímto dovoluji požádat Kancelář Soudu, aby za datum odeslání zásilky považovala den 15. 2. 2018 a za den přijetí zásilky Soudem, aby byl považován den, kdy Kancelář Soudu přijala poškozený obal se zaměněným obsahem.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Mgr. Lenka Pipková / advokát  Na Zábradlí 205/1, 110 00 Praha 1 tel.: +420 212 242 807, mob.: +420 721 069 064

e-mail: pipkova@ak-pipkova.cz, 


Nejvyšší státní zastupitelství TO

Riess Bořek 12.9.2018

JUDr. Pavel Zeman. nejvyšší státní zástupce

Vrchní státní zástupce Judr. Ivo Ištván

Věc: Podání podnětu k zahájení trestního stíhání na neznámého pachatele podle § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny

(5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, který

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem,

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti

Zdůvodnění: Dne 15.2.2018byla odeslána Advokátní kanceláří Mgr.Pipkové Lenky ,Na Zábradlí 205/1 ,Praha 1 poštovní zásilka v kartonové zalepené obálce , která obsahovala kompletní stížnost Riess Bořek proti České republice se všemi formuláři a přílohami . Tato zásilka byla podána na poště Praha 1 dle podacího lístku a podacího čísla 88011883179CZ s váhou 1.326kg v hodnotě 426.kč a byla adresována k Evropskému soudu pro Lidská Práva - Europea Court of Human Rights Council of EuropeF-67075 Strasbourg cedex. Dne 28.2.2018 byla Mgr.pipkova L. telefonicky kontaktována pracovníci ESLP paní Reginou Letelii a bylo ji sděleno , že zásilka zaslaná k ESLP byla otevřená,vykradená a původní dokumenty (stížnost Riess proti České republice) nahrazena jinými dokumenty. Z výše uvedeného je zřejmé ,že došlo k porušení § 182 (1) a, (3) a, (5) a,b,c. jelikož po celou dobu 11let jsou zúčastněnými osobami zastávající rozhodovací pozice jak u ERU, policie Kpt.Mgr.Ing Martinátová ,všech instancí soudních ,nevyjímaje Ústavního soudu konány nezákonné kroky proti mé osobě s účelem zamezit spravedlnosti a konečnému spravedlivému rozhodnutí ve věci neoprávněného a nezákonného zamítaní mých 7 žádostí o připojení FVE v hodnotách 10kW - 500kW v letech 2007- 2011 v rozporu s tehdy platnými zákony ČR.V této kauze hrají také nemalou roli Judr.Togner SZ OV a také Mgr. Frgal VS Olomouc, kteří svými manipulativními postupy odklonili zcela podstatu mého trestního oznámení ze dne 7.6.2016 a odložili toto mé trestní oznámení dle mého názoru zcela v rozporu s logikou a doloženými důkazy kdy nebylo zabráněno z jejich strany dalším nezákonným postupům proti mé osobě a mělo za následek výše uvedený kriminální čin vykradení zásilky k ESLP.

Já Vám ještě jednou zcela stručně popíši podstatu celého sporu:

Má osoba podala v ČR celkem 7 žádostí o připojení v lokalitě Nový Jičín. První žádost 500kW již v roce 2007 květen , kdy nebyla v tomto regionu realizovaná jednná FVE s výkonem většim než 5kW.V tom samém místě bylo požádáno jinými subjekty o další cca 540 připojení a všechna byla připojena s výkonem 3kW- 1MW. Mých všech 7 SEDUM žádostí zámitnuty.

V roce 2008 podán podnět ke správnímu úřadu ERU také zamítnuto , i přesto , že ERU nařídil připojit dvě FVE 1MW + 1MW v té samé lokalitě a místě připojení a moji žádost s polovičním výkonem stále proti všem zcela prostoduchým argumentům zamítá .Pak jsem podal žalobu a ihned po té ERU zcela účelově mění podmínky vydávání připojení ,čímž cíleně zabránil přezkoumání svého nezákonného rozhodnutí ,i přesto že není zákonodárnou mocí . Všechny další soudní kroky se odvíjí dle předem připraveného scénáře a odvolávají se na změnu oné vyhlášky provedené ERU a vůbec se nezabývají tím ,že mi nebylo v ČR umožněno podnikat v oboru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a mé všechny žádosti nezákonné zamítnuty.

V žádném právním systému není možné , aby strana žalovaná měla možnost zasáhnout do probíhajícího soudního sporu cílenou změnou právní úpravy týkající se probíhajícího sporu a tím zamezit přezkoumaní meritu věci.

Důvodem zamítnutí , byly totiž zcela podvodné dva důvody, které byly již ve správním řízení smeteny ze stolu. Čehož si jsou a byli všichni dotčení vědomi. V průběhu těch 11 let jsem podal také trestní oznámení a vyšetřování probíhalo zcela mimo chápání zdravého rozumu a paní kpt.Ing.Mgr Martinátová ochotně přistoupila na hru p. Judr.Tognera , který cíleně vykonstruoval zcela rozdílnou a důmyslnou podstatu trestného činu zneužití postavení úřední osoby než jsem doložil já nevyvratitelnými důkazy a cílenými nepravdami dospěl k předem určenému cíli zamést celou kauzu pod stůl.Dalšim účastníkem trestního oznámení byl dosud p.Mgr. Frgal , který byl určen k dohledu nad postupy Judr.Tognera a vyšetřováním. Pan Mgr.Frgal v počátcích navrhuje klasifikaci dvou trestných činů a po roce zcela otáčí své původní názory na průběh vyšetřování , používá osvědčené opisování zcela nepodložených informací , snaží se svou rétorikou postavit mne jako iniciátora trestního oznámení do role člověka , který šíří nenávist a zcela pomíjí nevyvratitelné důkazy. SEDM NEPOVOLENÝCH FVE proti 540 v moravskoslezském kraji a 13326 v ČR.

Žádný argument není proti těmto údajům relevantní.

Nicméně jsem také podal stížnost k UOHS a odpovědi mne již ani nepřekvapily. Opět mi nikdo neodpověděl na jedinou zásadní otázku. Proč mi nebyla povolena jediná FVE proti 540 a jestli je to zneužití dominantního postavení na trhu i přesto , že soudce Judr.Hoza to ve svém rozsudku potvrzuje. Viz přílohy

Také jsem se obrátil na Ombudsmana a reakce byla jako z kopirky ,spousta blábolů a opět žádná odpověď na mou jednoduchou otázku. Viz. Přilohy

A proto si myslím , a z doložených dokumentů je zřejmé , že celá tato kauza vykazuje prvky spolčení organizované skupiny lidí za účelem cíleného ovlivňování všech rozhodnutí s cílem poškodit moji osobu a zabránit průchodu spravedlnosti , kdy posledním krokem byla snaha zamezit doručení mé stížnosti k ESLP vykradením poštovní zásilky.Tento čin zcela jednoznačně dokazuje nezákonnost celého procesu a všech nezákonných ,nepochopitelných rozhodnutí v můj neprospěch v rozporu s platnými zákony ČR , ústavou a také základní listinou lidských práv.

Riess Bořek     vlastní rukou    V Novém Jičíně 12.9.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riess Bořek 31.1.2019

JUDr. Pavel Zeman. nejvyšší státní zástupce

Judr. Lenka Chmelová státní zástupkyně

Věc: Stížnost č.2 na postup Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dle zákona č.283/1993 a to konkretně na postup Mgr.Frgala a dále na postup Judr Tognera a vyšetřovatelky Kpt.Ing.Mgr. Martinátové ve věci trestního oznámení ze dne 7.6.2016 podaného u VSZ v Olomouci a neoprávněnému odložení věci dle §159a č.j. KRPT-162737-177/TČ-2016-070082 policií ČR.

Předmluva : Důvodem k podání této stížnosti a předešlého Trestního oznámení byla událost ze dne 15.2.2018byla odeslána Advokátní kanceláří Mgr.Pipkové Lenky ,Na Zábradlí 205/1 ,Praha 1 poštovní zásilka v kartonové zalepené obálce , která obsahovala kompletní stížnost Riess Bořek proti České republice se všemi formuláři a přílohami . Tato zásilka byla podána na poště Praha 1 dle podacího lístku a podacího čísla 88011883179CZ s váhou 1.326kg v hodnotě 426.kč a byla adresována k Evropskému soudu pro Lidská Práva - Europea Court of Human Rights Council of EuropeF-67075 Strasbourg cedex. Dne 28.2.2018 byla Mgr.pipkova L. telefonicky kontaktována pracovníci ESLP paní Reginou Letelii a bylo ji sděleno , že zásilka zaslaná k ESLP byla otevřená,vykradená a původní dokumenty (stížnost Riess proti České republice) nahrazena jinými dokumenty. Z výše uvedeného je zřejmé ,že došlo k porušení § 182 (1) a, (3) a, (5) a,b,c. jelikož po celou dobu 11let jsou zúčastněnými osobami zastávající rozhodovací pozice jak u ERU, policie Kpt.Mgr.Ing Martinátová ,všech instancí soudních ,nevyjímaje Ústavního soudu konány nezákonné kroky proti mé osobě s účelem zamezit spravedlnosti a konečnému spravedlivému rozhodnutí ve věci neoprávněného a nezákonného zamítaní mých 7 žádostí o připojení FVE v hodnotách 10kW - 500kW v letech 2007- 2011 v rozporu s tehdy platnými zákony ČR. Samostatné trestní oznámení.

Zdůvodnění: V této kauze Judr.Togner KSZ OV a také Mgr. Frgal VSZ Olomouc zcela v rozporu s Trestním řádem a zákonem o Státním zastupitelství svými rozhodnutími a manipulativními postupy odklonili zcela podstatu mého trestního oznámení ze dne 7.6.2016 a odložili toto mé trestní oznámení v rozporu s logikou a doloženými důkazy kdy nebylo zabráněno z jejich strany dalším nezákonným postupům proti mé osobě a mělo za následek výše uvedený kriminální čin vykradení zásilky k ESLP.

Já Vám ještě jednou zcela stručně popíši podstatu celého sporu:

Má osoba podala v ČR celkem 7 žádostí o připojení v lokalitě Nový Jičín. První žádost 500kW již v roce 2007 květen , kdy nebyla v tomto regionu realizovaná jednná FVE s výkonem většim než 5kW.V tom samém místě bylo požádáno jinými subjekty o další cca 540 připojení a všechna byla připojena s výkonem 3kW- 1MW. Mých všech 7 SEDUM žádostí zámitnuty.

V roce 2008 podán podnět ke správnímu úřadu ERU také zamítnuto , i přesto , že ERU nařídil připojit dvě FVE 1MW + 1MW v té samé lokalitě a místě připojení a moji žádost s polovičním výkonem stále proti všem zcela prostoduchým argumentům zamítá .Pak jsem podal žalobu a ihned po té ERU zcela účelově mění podmínky vydávání připojení ,čímž cíleně zabránil přezkoumání svého nezákonného rozhodnutí ,i přesto že není zákonodárnou mocí . Všechny další soudní kroky se odvíjí dle předem připraveného scénáře a odvolávají se na změnu oné vyhlášky provedené ERU a vůbec se nezabývají tím ,že mi nebylo v ČR umožněno podnikat v oboru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a mé všechny žádosti nezákonné zamítnuty.

V žádném právním systému není možné , aby strana žalovaná měla možnost zasáhnout do probíhajícího soudního sporu cílenou změnou právní úpravy týkající se probíhajícího sporu a tím zamezit přezkoumaní meritu věci.Což prokazatelně proběhlo a mi jako poškozenému tímto nezákonným postupem vznikla škoda 280 000 kč za veškeré soudní výlohy a dále škoda za zmařený podnikatelský projekt ve výši 60 milionů korun českých.

Důvodem zamítnutí , byly totiž zcela podvodné dva důvody, které byly již ve správním řízení smeteny ze stolu. Čehož si jsou a byli všichni dotčení vědomi. V průběhu těch 11 let jsem podal také trestní oznámení a vyšetřování probíhalo zcela mimo chápání zdravého rozumu a paní kpt.Ing.Mgr Martinátová ochotně přistoupila na hru p. Judr.Tognera , který cíleně vykonstruoval zcela rozdílnou a důmyslnou podstatu trestného činu zneužití postavení úřední osoby než jsem doložil já nevyvratitelnými důkazy a cílenými nepravdami dospěl k předem určenému cíli zamést celou kauzu pod stůl.Dalšim účastníkem trestního oznámení byl dosud p.Mgr. Frgal , který byl určen k dohledu nad postupy Judr.Tognera a vyšetřováním. Pan Mgr.Frgal v počátcích navrhuje klasifikaci dvou trestných činů a po roce zcela otáčí své původní názory na průběh vyšetřování , používá osvědčené opisování zcela nepodložených informací , snaží se svou rétorikou postavit mne jako iniciátora trestního oznámení do role člověka , který šíří nenávist.Z dalšího jednání dotyčného je zřejmé, že zcela pomíjí nevyvratitelné důkazy stejně jako Judr.Togner a Kpt.Ing.Mgr. Martinátová a záměrně přehlíží doložené stovky povolených FVE ve vyšetřovacím spise doložených z databáze ERU . SEDUM MÝCH NEPOVOLENÝCH FVE proti 540 v moravskoslezském kraji a 13326 v ČR povolených.Vše doloženo ve spisu.

Ve své žalobě pak poukazuji zejména na skutečnost, že žalovaná na jedné straně tvrdila, že není možné nový zdroj v požadované velikosti v daném místě připojit, neboť stav v té době neumožňoval připojení jakýchkoliv zdrojů v daném místě a na druhé straně Energetický regulační úřad vydal dne 16.11.2007 pod sp.zn: REG-3245/2007-ERÚ,rozhodnutí ,kterým ve věci jiného žadatele (FitCraft Production a.s.),uložil žalované vydat tomuto žadateli kladné stanovisko k žádosti o připojení a následně dne 13.3.2009 vydal Energetický regulační úřad další rozhodnutí pod sp.zn.REG - 0027/2009-ERÚ, kterým uložil žalované vydat i tomuto žadateli (Ing.Tomáš Szolony) kladné stanovisko k jeho žádosti o připojení.

A dále poukazuji na to,že žalovaná ČEZ Distribuce a.s.vydává v místě totožné lokality a totožné sítě ve stejném období různá stanoviska k žádostem jednotlivých žadatelů o připojení a uděluje kladná stanoviska i v době, kdy v případě žalobce tvrdí, že nový zdroj v požadované velikosti není možné připojit z důvodu nedostatečné kapacity distribuční sítě, a to i za situace, kdy v době po zamítnutí žádosti žalobce žalovaná vydala stovky dalších kladných stanovisek k připojení jiných žadatelů na úkor žalobce a v objemu desítek MW.

Nyní se dostáváme k celé podstatě nekorektního a nezákonného postupu Okresního soudu v Děčíně , konkrétně soudce Mgr. Petra Červinky.Soudce zahájí řízení zadá žalobci vypracovat dotazy na znalce ve věci technických důvodů zamítnutí jeho žádosti a odročí jednání.Poté více jak dva roky nekoná a po třech stížnostech nařizuje jednání , zcela mění podstatu soudního sporu,nepřipouští dříve zadané dotazy znalci , nepřipouští žádné důkazy vyvracející podvodné technické důvody zamítnutí a vykonstruovává zcela novou právní kvalifikaci neurčitého podání a žalobu zamítá.

Citace z žaloby:

V době, kdy žalobce podával svoji žalobu, byla pro posuzování žádosti o připojení platná vyhláška č. 51/2006 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Žalobce je přesvědčen, že nemůže jít k jeho tíži, když v průběhu prokazatelně zjištěných průtahů soudního řízení vedeného u OS v Děčíně, došlo ke změně shora uvedené vyhlášky č. 51/2006 Sb.,a to vyhláškou č.81/2010 Sb.,která nabyla účinnosti dne 1.4.2010 a která původní institut vydání kladného stanoviska k připojení nahradila uzavřením smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení a následně došlo ke změně vyhláškou č. 16/2016 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě,která vstoupila v účinnost dne 1.2.2016.

Soudce Mgr. Červinka zcela přehlíží skutečnost , že onu výše zmiňovanou vyhlášku a to vyhlášky č. 51/2006 Sb.,a to vyhláškou č.81/2010 Sb účelově a zcela záměrně mění účastník probíhajícího soudního sporu strana žalovaná ERÚ se zcela zřejmým úmyslem znemožnit přezkoumání vlastního rozhodnutí soudem a soudce si musel být vědom této skutečnosti , jelikož tento nezákonný postup mu podsouvá obhájce Mgr. Radek Pokorný, advokát se sídlem Praha, Staré Město a tento soudce také tímto předem vytýčeným směrem vede celé soudní jednání , kdy navíc nutí žalobce přijímat zcela zásadní rozhodnutí v krátkém čase bez předchozího upozornění a vytváří neúnosný tlak na žalobce a jeho obhájce.Závěrem jednání zamítá žalobu z důvodu neurčitého podání a zavádí celý případ cíleně jak sám říká do patové situace , kdy z výše uvedeného důvodu nelze rozhodnutí Správního úřadu přezkoumat.

Z jednání soudce Mgr.Červinky je zřejmé , že bylo postupem soudu záměrně vytvořeno vadné a nezákonné právní rozhodnutí , jelikož neexistuje možnost v právním státě , aby strana žalovaná ERÚ po vznesení žaloby v probíhajícím sporu měnila závaznou vyhlášku, která je předmětem sporu za účelem zabránění přezkoumání vlastního rozhodnutí , aby změna této vyhlášky byla důvodem zamítnutí předmětné žaloby a přezkumu rozhodnutí žalované.

Je tedy zcela prokazatelné , že soudce Mgr.Červinka OS Děčín postupoval zcela v rozporu s logikou věci , právní jistotou, předvídatelnosti soudních rozhodnutí a porušil kontinuitu posloupností dokazování a svým nezákonným postupem a cíleným odkloněním podstaty sporu stranil žalované . Protiprávně zabránil přezkoumání rozhodnutí správního orgánu a porušil práva žalobce na spravedlivý soudní proces dle základní listiny lidských práv a svobod.

Žádný argument není proti těmto údajům relevantní !!!

A proto si myslím , a z doložených dokumentů je zřejmé , že celá tato kauza vykazuje prvky spolčení organizované skupiny lidí za účelem cíleného ovlivňování všech rozhodnutí s cílem poškodit moji osobu a zabránit průchodu spravedlnosti , kdy posledním krokem byla snaha zamezit doručení mé stížnosti k ESLP vykradením poštovní zásilky.Tento čin zcela jednoznačně dokazuje nezákonnost celého procesu a všech nezákonných ,nepochopitelných rozhodnutí v můj neprospěch v rozporu s platnými zákony ČR , ústavou a také základní listinou lidských práv.Požaduji po Nejvyšším státním zastupitelství , aby na základě doložených událostí obnovil vyšetřování a zajistil zákonný průběh vyšetřování ,kde budou vzaty v úvahy veškeré důkazní materiály a logika posloupností důkazních kroků dle platných zákonů ČR, ústavy a Základní listiny lidských práv.

Viz předmětný spis č.j. KRPT-162737-177/TČ-2016-070082 .

Na požádání NSZ Brno doručím jakýkoliv další vydaný doklad z této 11 let trvající kauzy.

Tento dokument včetně příloh je zaslán také doporučenou poštou.

Riess Bořek     vlastní rukou                                                                                           V Novém Jičíně 31.1.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riess Bořek 5.3.2019

npor. Ing. Bc. Karel Bohdálek

Policie České republiky,Městské ředitelství policie BRNO

Obvodní oddělení policie Brno - Žabovřesky

Veveří 47/49 611 38 Brno

Věc: Stížnost a podnět k šetření a prověření zákonnosti a relevantnosti postupu při vyšetřování , nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky v kauze KRPB-255556-37/TČ-2018-060211.

Tímto se obracím na Vás jako nadřízeného ve věci výše uvedené a to z důvodů , které mě donutily zvolit tento jediný možný postup.Dne 12.9.2018 jsem podal trestní oznámení dnes vedené pod č.i. : KRPB-255556-37/TČ-2018-060211 kde se domáhám vyšetření možného trestného činu dle § 182 (1) a, (3) a, (5) a,b,c. s doložením a popsáním všech prokázaných doprovodných činů a okolností s detailním popsáním skutečností ,které předcházely tento konečný trestný čin vyloupení zásilky k ESLP s konečnými důsledky takto cíleně spáchaného trestného činu. Tyto důsledky a konkrétní kroky spolu s prokázanými důkazními materiály a postupy osob u ESLP zcela zřetelně ukazují na další nezákonné činy, kterými se ve vyšetřování měli výše zmiňovaní zabývat a z pozice jejich postavení v trestním řízení měli pojmenovat a začít vyšetřovat, navíc , když si v několika mých stížnostech na takový povrchní a důkazy přezírající postup stěžuji a důrazně je na tato pochybení upozorňuji. Zejména na termín skartace důkazních materiálů u ESLP , kdy tento termín skartace nastane jeden rok od vydání rozhodnutí , a to dne 31.5.2019.Při nahlížení do spisu dne 27.2.2019 jsem mimo jiné zjistil , že žádost o mezinárodní právní pomoc se ve spisu nenachází a na můj dotaz mi pan nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel sdělil , že již podnět postoupil , ale nechtěl mi ho předložit , ani ukázat , jen mi zřejmě předčítal ze svého pc text domnělého podání k Judr. Jiříčkovi státnímu zástupci MSZ Brno jenž vede vyšetřování. Z výše uvedeného je zřejmé , že žádné takové podání nebylo ke dni 27.2.2019 podáno a že nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky postupuje v rozporu , se svými výroky v rozporu s neodkladnými právními úkony nutnými k zajištění důkazních materiálů u ESLP, kdy jsem na tyto skutečnosti již několikrát oba pány ve svých stížnostech upozorňoval a dnes je situace taková,že takový dokument ani nefiguruje ve spisu a na můj dotaz , co se bude dít dál ?.Mi nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky sděluje , že ona žádost se bude muset na MSZ Brno přeložit a to může trvat i měsíc a nebo dva a svým přezíravým postojem mi dává najevo,že je mu to celkem jedno. On dělá svou práci a ŘEŠÍ POUZE ZTRÁTU DOPORUČENÉ ZÁSILKY.

Je tedy zřejmé , že i přes mé všechny stížnosti je postup vyšetřování nprap.PhDr.Bc.Jana Hojeka vyšetřovatele OOP Brno- Žabovřesky v rozporu s trestním řádem a služebním zákonem o Policií a Státním zastupitelství.Postup posuzování podání trestního oznámení je posuzováno zcela záměrně jen formálně dle názvu a v rozporu s judikaturou nejvyššího soudu , že trestní oznámení musí být posuzováno ve šech jeho aspektech vtaženo k platným zákonům , tedy dle celého obsahu a uváděných skutečností.

V předmětném spisu dále chyběl dokument zaslaný 1.10.2018 zaslaný na NSZ a dán na vědomí k rukám Judr. Jiříček státní zástupce MSZ Brno , nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky dne 23.2.2019Věc: Doplnění podání ze dne 12.9.2018 a 20.9.2018 o nové zjištěné skutečnosti, kde popisuji nezákonné praktiky sledování mé osoby na Slovensku..

Celý průběh vyšetřování a postoje jsou namířeny proti oznamovateli a z předmětného spisu , do kterého jsem nahlížel vyplynulo mnoho nevyjasněných otázek , kterými se nemá zájem nprap.PhDr.Bc.Jan Hojek vyšetřovatel OOP Brno- Žabovřesky zabývat.

Zcela prokazatelným faktem je, že konečné rozhodnutí soudce ESLP ve věci Riess proti Česká republika 12587/18 je podvrh a celý proces u ESLP byl nezákonný a to z prostého faktu uvedeném v samotném zamítavém vyjádření soudce Judr B. Lubardy z ESLP zaslaném na adresu Mgr. Pipkové dne 7.6.2018 a v tomto rozhodnutí je doslovně uvedeno datum přijetí 15.2.2018 což je zcela nemožné, jelikož jak vyplývá z doloženého odesílacího lístku ze dne 15.2.2018 , tak odeslaná žaloba byla dne 15.2.2018 teprve v Praze podána na poště a tedy ESLP nikdy nemohl zaregistrovat tuto žalobu k 15.2.2018 , jelikož teprve zahájila cestu k ESLP v ČR . Po trase byla jak je známo vykradena a ESLP ani nemohl obdržet tuto žalobu 15.2.2018 jak uvádí ale , ani nemohl tušit , že nějaká taková žaloba směřuje k ESLP před datem 28.2.2018 , kdy to poprvé zjistila paní Regina Letelie, když přebrala zásilku a volala Mgr. Pipkové. Obsah žaloby Riess proti ČR legální cestou mohl být známy komukoliv u ESLP teprve při obdržení druhé zásilky a to bylo 9.3.2018, kdy byla doručena druhá zásilka s žalobou. Je tedy zřejmé , že proces u ESLP byl ovlivněn a nezákonný.

Nyní je zapotřebí uvézt ony další nevyřešené otázky:

1)Jak je možné , že Česká pošta má informaci co bylo ve vykradené obálce, když jako první tuto skutečnost zjistila pracovnice ESLP p. Letelie a reklamaci podávala Mgr. Pipková z Prahy ?

2)Proč se ve vykradené zásilce , kterou jsem kontroloval u ESLP 18.9.2018 nebyly ony šekové knížky,jak se uvádí ve vyšetřovacím spise? Stěžejní důkaz !Šekové knížky mají číslo a byly na nich zajisté stopy manipulace, které by nás zavedly k majiteli.

3)Proč p. Mgr. Pipková neopatřila všechny zadní strany druhé žaloby podpisem a razítkem , když ji to bylo klientem tedy mnou nařízeno a ona slíbila ,že tak učiní? Navíc , když ji bylo známo, že došlo k vykradení první zásilky a záměně dokumentů a já ji zcela jasně vysvětlil proč je nutné zvolit takový postup.Původně jsem totiž chtěl aby byly odeslány dvě zásilky, každá jinak označená a jiným přepravcem.po té jsme se dohodli že bude odeslána pouze jedna s ochranným podpisem a razítkem.

4)Proč Mgr. Pipková nepřipojila CD se závěry ERÚ , když mi při osobní schůzce tvrdila , že CD nosič byl součástí zásilky?

5)Proč p. Mgr,Pipková uvádi ve své výpovědi , že předmětnou obálku odesílala ona , když při osobním jednání mi sdělila před svědkem , že dopis odeslala její asistentka z pošty Praha 1?

6)Proč jsem od své právní zástupkyně dodnes neobdržel originál rozhodnutí ESLP i přesto , že na to měla dostatek času před podáním TO a já ji několikrát o to žádal?

7) Podrobným zkoumáním kopií zaslaných mi od Mgr. Pipkové , myšleno tím průvodní dopis a vyjádření ESLP k žalobě Riess proti ČR bylo zjištěno ,že v pravém horním rohu je zřetelná nějaká značka , zřejmě zkopírovaná z jiného dokumentu, podpis se jeví jako několikátá kopie z jiného dokumentu.

8)Dále ze spisu vyplývá , že pouze Česká pošta podala vysvětlení ,která označují místo narušení zásilky jako Francii , ale předmětný spis neobsahuje žádný dokument prokazující fakt, že k narušení došlo ve Francii.Tuto skutečnost pouze konstatuje Česká pošta ve vlastním formuláři.

9)Je nutné se ptát , jakým způsobem bylo postupováno u ESLP , a jakým způsobem byla zajištěna zákonnost celého administrativního procesu u ESLP a jakým způsobem a kdo mohl manipulovat s žalobou Riess proti ČR a to s důrazem na skutečnost , že pachatel měl k dispozici celou žalobu i se všemi podpisy a všemi přílohami.

Závěrem chci podotknout , že celá tato kauza je nehorázným porušováním práva bezúhonného občana a zcela v rozporu se základní listinou práv a svobod zakotvených v ústavě České republiky.

Tímto požaduji po Vás jako nadřízeného p nprap.PhDr.Bc.Jana Hojeka vyšetřovatele OOP Brno- Žabovřesky o přijetí veškerých zákonných pravomocí k řádnému prošetření celého případu a všech okolností , které vyvrcholily vykradením doporučené zásilky a ovlivnění zákonnosti rozhodovacího procesu ESLP ve Štrasburku ve věci Riess proti ČR 12587/18, jelikož se potvrdily mé obavy , že Vaše oddělení není schopno zajistit řádné vyšetření a dodržování zákonů České republiky i pro obyčejného suverénního občana a zajistit také jeho ústavou garantována práva.

Viz přílohy.

Riess Bořek vlastní rukou